Specialistai

Logopedas

Logopedė Žaneta Stravinskaitė-Burbulevičienė

Logopedės veikla:

Įvertina vaikų kalbos raidos ypatumus, kalbėjimo ir kalbos sutrikimus bei  juos šalina.

Bendradarbiaudama su auklėtojomis, mokytojomis, specialiųjų poreikių mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), kitais asmenimis, tiesiogiai dalyvaujančiais ugdymo procese, ŠC specialistais, numato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tikslus ir uždavinius, jų pasiekimo būdus ir metodus, atitinkančius specialiuosius mokinių poreikius bei galimybes, ir juos taiko.

Sudaro mokinių kalbos ugdymo programas bei jas taiko.

Konsultuoja auklėtojas, mokytojas, vaikų tėvus ir kitus asmenis, tiesiogiai dalyvaujančius ugdymo procese specialiosios pedagoginės pagalbos mokiniams teikimo klausimais.

Rengia ir naudoja mokymo priemones, skirtas specialiųjų poreikių mokinių kalbėjimo ir kalbos sutrikimų lavinimui.

Taiko savo darbe logopedijos naujoves.

Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, kvalifikacijos kėlimo renginiuose.

Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.

Šviečia mokyklos bendruomenę aktualiais kalbos raidos, kalbos neišlavėjimo ar sutrikimų prevencijos ir jų šalinimo, specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo klausimais, formuoja mokyklos-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūri į specialiųjų poreikių mokinius.

Darbo laikas

Psichologė

Psichologė Daiva Česnulevičienė

Psichologas išsiaiškina mokinio psichologines asmenybės ir ugdymosi problemas ir padeda jas spręsti, rengia individualias rekomendacijas mokinio ugdymosi problemoms spręsti, teikia individualią psichologinę pagalbą mokiniams ir už jų ugdymą atsakingiems asmenims bei šių mokinių tėvams. Vykdo prevenciją psichologinei gerovei užtikrinti.

Darbo laikas

 

Soc. pedagogas

Socialinė pedagogė Judita Dzevyžienė
 
Socialinis pedagogas renka, saugoja ir analizuoja pagrindinę informaciją apie vaiko gyvenimiškąją situaciją (materialinius, socialinius, kultūros, higieninius, šeimos ir kitus faktorius) ir organizuoja socialinę pagalbą, prevencinę veiklą, saugo ir gina mokinių teises, organizuoja mokinių nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą į mokyklą ir atgal.
 
Spec. pedagogas
 
Specialioji pedagogė Asta Panebažienė
 
Specialiosios pedagogės veikla:
 
Teikia specialiąją pedagoginę pagalbą vaikams, turintiems intelekto, mokymosi, elgesio ir emocijų, įvairiapusių raidos, klausos, regos, judesio ir padėties, neurologinių sutrikimų bei kompleksinių sutrikimų ar negalių.
Atlieka pedagoginį vaikų vertinimą, nustato jų žinių, mokėjimų, įgūdžių, gebėjimų lygį ir atitikimą ugdymo programoms bei įvertina pažangą.
Padeda specialiųjų poreikių vaikams įsisavinti ugdymo turinį ir lavina jų sutrikusias funkcijas, atsižvelgdama į kiekvieno specialiųjų poreikių vaiko gebėjimus, ugdymosi galimybes, mokymosi ypatumus.
Pataria auklėtojoms, mokytojoms, kaip pritaikyti specialiųjų poreikių vaikams mokomąją medžiagą ir mokymo priemones, pritaikyti ir individualizuoti programas.
Teikia metodinę pagalbą auklėtojoms, mokytojoms, specialiųjų poreikių mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) ir kitiems asmenims, tiesiogiai dalyvaujantiems ugdymo procese, ir juos konsultuoja specialiųjų poreikių mokinių ugdymo klausimais.
Taiko savo darbe specialiosios pedagogikos naujoves.
Dalyvauja vaiko gerovės komisijos veikloje, kvalifikacijos kėlimo renginiuose.
Tvarko ir pildo savo darbo dokumentus.
Formuoja mokyklos-darželio bendruomenės ir visuomenės teigiamą požiūrį į specialiųjų poreikių mokinius.
 
 
Mokytojo padėjėjas
 

Padedai mokiniui (mokinių grupei): orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu(si), mokykloje ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, veiklų, renginių ir išvykų metu; apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena; įsitraukia į ugdomąją veiklą; paaiškina mokytojo, auklėtojo skirtas užduotis ir talkina jas atliekant.

Bendradarbiaujant su mokytoju, specialiuoju pedagogu ir kitais su mokiniu (mokinių grupe) dirbančiais specialistais, numatyto ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos mokiniams teikimo metodus ir juos taiko.

Darbo laikas